skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Anthropology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, 2009, Vol.35, p.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-070308-115916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Trans gender and race in an age of unsettled identities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans gender and race in an age of unsettled identities

Brubaker, Rogers

E-ISBN 9780691172354 ; E-ISBN 9781400883233

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Perspectives

Brubaker, Rogers

Ethnicities, March 2001, Vol.1(1), pp.15-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/146879680100100105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neither Individualism nor ‘Groupism’: A Reply to Craig Calhoun

Brubaker, Rogers

Ethnicities, December 2003, Vol.3(4), pp.553-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796803003004006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1848 in 1998: The Politics of Commemoration in Hungary, Romania, and Slovakia

Brubaker, Rogers; Feischmidt, Margit

Comparative Studies in Society and History, 2002, Vol.44(4), pp.700-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417502000336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity as cognition

Brubaker, Rogers ; Loveman, Mara ; Stamatov, Peter

Theory and Society, 2004, Vol.33(1), pp.31-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1023/B:RYSO.0000021405.18890.63

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (5)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...