skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Anthropology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gypsies as indigenous groups: the Gabori Roma case in Romania.(Case study)

Olivera, Martin

Romani Studies, June, 2012, Vol.22(1), p.19(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-0748

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMO ESTUDAR A EMOÇÃO MUSICAL? PROPOSTAS METODOLÓGICAS A PARTIR DE PESQUISA JUNTO AOS CIGANOS DA TRANSILVÂNIA (ROMÊNIA)/COMO ESTUDAR A EMOÇÃO MUSICAL? PROPOSTAS METODOLÓGICAS A PARTIR DE PESQUISA JUNTO AOS CIGANOS DA TRANSILVÂNIA (ROMÊNIA)/HOW TO STUDY MUSICAL EMOTION? METHODOLOGICAL PROPOSALS FROM A RESEARCH ON THE GYPSIES OF TRANSYLVANIA (ROMANIA)

Baraldi, Filippo

Sociologia & Antropologia, Dec 2016, Vol.6(3), pp.699-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22367527 ; E-ISSN: 22383875 ; DOI: 10.1590/2238-387520l6v636

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efecte socio-economice ale migratiei dupa 1989: Studiu de caz: Feldru, Transilvania

Girigan, Gabriel

Sfera Politicii, Dec 2011, Vol.19(12), pp.184-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sociolinguistic perspective on Roma group names in Transylvania

Urech, Evelyne ; Van Den Heuvel, Wilco

Romani Studies, 2011, Vol.21(2), pp.145-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15280748 ; E-ISSN: 17572274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional anthropometric characteristics of the adult population in Romania and aspects concerning specific folk costumes/Caracteristici antropometrice regionale ale populatiei adulte din România si aspecte privind portul popular specific

Olaru, Sabina ; Mocenco, Alexandra ; Popescu, Georgeta ; Niculescu, Claudia ; Salistean, Adrian

Industria Textila, 2016, Vol.67(6), pp.407-412

ISSN: 12225347

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roma Korturare, "kaj zanas le vurdonenca": Some ethnographic answers to the Romani Dialectological Survey

Fabeni, Giuseppe

Romani Studies, 2013, Vol.23(2), pp.187-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15280748 ; E-ISSN: 17572274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Vanishing Hectare: Property and Value in Postsocialist Transylvania

Lampland, Martha

American Anthropologist, Vol.107(2), pp.314-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433 ; DOI: 10.1525/aa.2005.107.2.314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Remote Borderland: Transylvania in the Hungarian Imagination

Goldstein, Donna

American Anthropologist, Vol.106(2), pp.412-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433 ; DOI: 10.1525/aa.2004.106.2.412

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Helykeresök? Roma lakossag a székelyföldön (Looking for a place? The Romany population of the Szeklerland)

Stewart, Michael

Romani Studies, Vol.15(2), pp.183-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15280748 ; E-ISSN: 17572274

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2010  (2)
 3. 2011đến2011  (2)
 4. 2012đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mocenco, A.
 2. Van Den Heuvel, Wilco
 3. Girigan, Gabriel
 4. Salistean, Adrian
 5. Lampland, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...