skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Animals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Role of Tbx2 in defining the territory of the pronephric nephron
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Tbx2 in defining the territory of the pronephric nephron

Cho, G.-S. ; Choi, S.-C. ; Park, E. C. ; Han, J.-K.

Development, 02/01/2011, Vol.138(3), pp.465-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-1991 ; E-ISSN: 1477-9129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/dev.061234

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Codon usage limitation in the expression of HIV-1 envelope glycoprotein

Haas, J ; Park, E C ; Seed, B

Current biology : CB, 01 March 1996, Vol.6(3), pp.315-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; PMID: 8805248 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C. elegans unc-105 mutations affect muscle and are suppressed by other mutations that affect muscle

Park, E C ; Horvitz, H R

Genetics, August 1986, Vol.113(4), pp.853-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731 ; PMID: 3744029 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations with dominant effects on the behavior and morphology of the nematode Caenorhabditis elegans

Park, E C ; Horvitz, H R

Genetics, August 1986, Vol.113(4), pp.821-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731 ; PMID: 3744028 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Caenorhabditis elegans rol-6 gene, which interacts with the sqt-1 collagen gene to determine organismal morphology, encodes a collagen.

Kramer, J M ; French, R P ; Park, E C ; Johnson, J J

Molecular and Cellular Biology, 1990, Vol. 10(5), p.2081 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 1970117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor induction of VEGF promoter activity in stromal cells

Fukumura, D ; Xavier, R ; Sugiura, T ; Chen, Y ; Park, E C ; Lu, N ; Selig, M ; Nielsen, G ; Taksir, T ; Jain, R K ; Seed, B

Cell, 18 September 1998, Vol.94(6), pp.715-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 9753319 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear factor kappa B-mediated kainate neurotoxicity in the rat and hamster hippocampus

Won, S J ; Ko, H W ; Kim, E Y ; Park, E C ; Huh, K ; Jung, N P ; Choi, I ; Oh, Y K ; Shin, H C ; Gwag, B J

Neuroscience, 1999, Vol.94(1), pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; PMID: 10613499 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Cross-Species Virus Transmission and the Emergence of New Epidemic Diseases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-Species Virus Transmission and the Emergence of New Epidemic Diseases

Parrish, C. R. ; Holmes, E. C. ; Morens, D. M. ; Park, E.-C. ; Burke, D. S. ; Calisher, C. H. ; Laughlin, C. A. ; Saif, L. J. ; Daszak, P.

Microbiology and Molecular Biology Reviews, 09/01/2008, Vol.72(3), pp.457-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1092-2172 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MMBR.00004-08

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An epidemiological study of metagonimiasis along the upper reaches of the Namhan River

Chai, J Y ; Huh, S ; Yu, J R ; Kook, J ; Jung, K C ; Park, E C ; Sohn, W M ; Hong, S T ; Lee, S H

The Korean journal of parasitology, June 1993, Vol.31(2), pp.99-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-4001 ; PMID: 8343462 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NT-4/5 exacerbates free radical-induced neuronal necrosis in vitro and in vivo

Won, S J ; Park, E C ; Ryu, B R ; Ko, H W ; Sohn, S ; Kwon, H J ; Gwag, B J

Neurobiology of disease, August 2000, Vol.7(4), pp.251-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-9961 ; PMID: 10964597 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (2)
 2. 1990đến1992  (1)
 3. 1993đến1995  (1)
 4. 1996đến1998  (2)
 5. Sau 1998  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Park, E.C.
 2. Park, EC
 3. Park, Eun-Chung
 4. Horvitz, H R
 5. Seed, Brian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...