skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vauclair, Jacques xóa Chủ đề: Animal Communication xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human infants and baboons show the same pattern of handedness for a communicative gesture

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline

PloS one, 2012, Vol.7(3), pp.e33959 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22470500 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Olive baboons communicate intentionally by pointing

Meunier, Hélène ; Prieur, J ; Vauclair, J

Animal cognition, March 2013, Vol.16(2), pp.155-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1435-9456 ; PMID: 22955704 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10071-012-0558-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training experience in gestures affects the display of social gaze in baboons’ communication with a human

Bourjade, Marie ; Canteloup, Charlotte ; Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques ; Gaunet, Florence

Animal Cognition, 2015, Vol.18(1), pp.239-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-014-0793-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tonkean macaques communicate with their right hand

Meunier, Hélène ; Fizet, Jonas ; Vauclair, Jacques

Brain and Language, August 2013, Vol.126(2), pp.181-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-934X ; E-ISSN: 1090-2155 ; DOI: 10.1016/j.bandl.2013.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Captive chimpanzees use their right hand to communicate with each other: implications for the origin of the cerebral substrate for language

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques ; Hopkins, William D

Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, January 2010, Vol.46(1), pp.40-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1973-8102 ; PMID: 19327761 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2009.02.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baboons communicate with their right hand

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Behavioural brain research, 15 July 2006, Vol.171(1), pp.170-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-4328 ; PMID: 16621056 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrast of hand preferences between communicative gestures and non-communicative actions in baboons: implications for the origins of hemispheric specialization for language

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Brain and language, March 2009, Vol.108(3), pp.167-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1090-2155 ; PMID: 19091390 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bandl.2008.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vauclair, J.
 2. Vauclair, Jacques
 3. Meguerditchian, A
 4. Meguerditchian, Adrien
 5. Meunier, Helene

theo chủ đề:

 1. Gestures
 2. Animals
 3. Male
 4. Female
 5. Primates

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...