skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Anesthesia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 소아마취에서 Jackson - Rees 회로에 의한 기계적 환기와 수기 환기의 비교 ( Clinical Investigations : Comparison of Mechanical and Manual Ventilation with Jackson - Rees System in Pediatric Anesthesia )

박진우 ; Jin Woo Park ; 김동욱 ; Dong Wook Kim ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yeul Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1996, Vol.30(5), p.554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소아마취에서 Modified Mapleson D 회로를 이용한 기계적 환기시 Bain-Spoerel의 방법과 본원의 방법의 비교 ( Comparison of Bain-Spoerel`s Method and Paik Hospital`s Method in Mechanical Ventilation with Modified Mapleson D Circuit in Pediatric Anesthesia )

박진우 ; Jin Woo Park ; 이상화 ; Sang Hwa Lee ; 윤대영 ; Dae Young Yoon ; 정순호 ; Soon Ho Jung ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1997, Vol.32(6), p.913 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

척추마취하에 자발 호흡하는 환자에서 Nasal Cannula를 통한 호기말 이산화탄소 분압의 감시 ( The Monitoring of PETCO2 via Nasal Cannula in Spontaneously Breathing Patients during Spinal Anesthesia )

김영재 ; Young Jae Kim ; 이동근 ; Dong Gun Lee ; 정순호 ; Soon Ho Chung ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1997, Vol.33(2), p.243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

성인에서 후두마스크 제거시기가 합병증 발생에 미치는 영향 ( Complications Associated with Removal of the Laryngeal Mask Airway : Deep Anesthesia Versus Waking State )1

박진우 ; Jin Woo Park ; 임대권 ; Dae Guen Im ; 정순호 ; Soon Ho Jung ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1999, Vol.37(2), p.199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소아외과의 외래환자 당일 수술시 마취의 임상적 고찰 ( Anesthesia for Day Surgery in Pediatric Outpatients )

김정훈 ; Jeong Hun Kim ; 정순호 ; Soon Ho Jeong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1998, Vol.35(1), p.132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eisenmenger씨 증후군 산모에서의 제왕절개술을 위한 전신 마취 경험 - 증례 보고 - ( General Anesthesia for Cesarean Section in a Pregnant Woman with Eisenmenger`s Syndrome )

박진우 ; Jin Woo Park ; 문형호 ; Hyung Ho Moon ; 정순호 ; Soon Ho Cheong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1999, Vol.36(4), p.740 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...