skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Anatomy & Physiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comprehensive automation for NMR structure determination of proteins
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive automation for NMR structure determination of proteins

Guerry, Paul ; Herrmann, Torsten

Methods in Molecular Biology - Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, pp.429-451

Series ISSN: 1064-3745 ; Series E-ISSN: 1940-6029 ; ISBN: 9781617794797 ; ISBN: 1617794791 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-480-3_22

Toàn văn không sẵn có

2
Introduction: Evolution of Brain-Computer Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Evolution of Brain-Computer Interfaces

Lotte, Fabien ; Nam, Chang S ; Nijholt, Anton

Brain-Computer Interfaces Handbook: Technological and Theoretical Advance, pp.1-11

ISBN: 9781498773430 ; ISBN: 1498773435

Toàn văn sẵn có

3
A BCI challenge for the signal processing community: considering the user in the loop
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A BCI challenge for the signal processing community: considering the user in the loop

Lotte, Fabien ; Jeunet, Camille ; Mladenović, Jelena ; N'Kaoua, Bernard ; Pillette, Léa

Signal Processing and Machine Learning for Brain-Machine Interfaces, pp.1-33

ISBN: 9781785613982 ; ISBN: 1785613987

Toàn văn sẵn có

4
OpenViBE Illustration of a P300 Virtual Keyboard
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenViBE Illustration of a P300 Virtual Keyboard

Foy, Nathanael ; Papadopoulo, Théodore ; Clerc, Maureen

Brain-Computer Interfaces 2

ISBN: 9781848219632 ; ISBN: 1848219636 ; DOI: 10.1002/9781119332428.ch13

Toàn văn không sẵn có

5
A generic framework for adaptive EEG-based BCI training and operation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A generic framework for adaptive EEG-based BCI training and operation

Mladenović, Jelena ; Mattout, Jérémie ; Lotte, Fabien

Brain-Computer Interfaces Handbook: Technological and Theoretical Advances, Brain-Computer Interfaces Handbook: Technological and Theoretical Advances

ISBN: 9781498773430 ; ISBN: 1498773435

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lotte, Fabien
  2. Mladenović, Jelena
  3. Guerry, Paul
  4. N'Kaoua, Bernard
  5. Jeunet, Camille

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...