skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, V.V. xóa Chủ đề: Anatomy & Physiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fusion of lung lobes and vessels in mouse embryos heterozygous for the forkhead box f1 targeted allele

Lim, Lorena ; Kalinichenko, Vladimir V ; Whitsett, Jeffrey A ; Costa, Robert H

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, May 2002, Vol.282(5), pp.L1012-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0605 ; PMID: 11943666 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forkhead box m1 transcription factor is essential for embryonic development of pulmonary vasculature

Kim, Il-Man ; Ramakrishna, Sneha ; Gusarova, Galina A ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

The Journal of biological chemistry, 10 June 2005, Vol.280(23), pp.22278-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 15817462 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haploinsufficiency of the mouse Forkhead Box f1 gene causes defects in gall bladder development

Kalinichenko, Vladimir V ; Zhou, Yan ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Kim, Wooram ; Shin, Brian ; Bambal, Kalyani ; Costa, Robert H

The Journal of biological chemistry, 05 April 2002, Vol.277(14), pp.12369-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 11809759 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1 regulates transcription of JNK1 to promote the G1/S transition and tumor cell invasiveness

Wang, I-Ching ; Chen, Yi-Ju ; Hughes, Douglas E ; Ackerson, Timothy ; Major, Michael L ; Kalinichenko, Vladimir V ; Costa, Robert H ; Raychaudhuri, Pradip ; Tyner, Angela L ; Lau, Lester F

The Journal of biological chemistry, 25 July 2008, Vol.283(30), pp.20770-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 18524773 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M709892200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional characterization of evolutionarily conserved DNA regions in forkhead box f1 gene locus

Kim, Il-Man ; Zhou, Yan ; Ramakrishna, Sneha ; Hughes, Douglas E ; Solway, Julian ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

The Journal of biological chemistry, 11 November 2005, Vol.280(45), pp.37908-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 16144835 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous expression of the forkhead box M1B transgene accelerates proliferation of distinct pulmonary cell types following lung injury

Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Tan, Yongjun ; Wang, I-Ching ; Major, Michael L ; Wang, Xinhe ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Costal, Robert H

The Journal of biological chemistry, 26 September 2003, Vol.278(39), pp.37888-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 12867420 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxf1 haploinsufficiency reduces Notch-2 signaling during mouse lung development

Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Kim, Il-Man ; Shin, Brian ; Yoder, Helena M ; Clark, Jean ; Sapozhnikov, Alexander M ; Whitsett, Jeffrey A ; Costa, Robert H

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, March 2004, Vol.286(3), pp.L521-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0605 ; PMID: 14607778 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Costa, Robert H.
  2. Kalinichenko, Vv
  3. Kalinichenko, Vladimir V.
  4. Kalinichenko, V.V.
  5. Gusarova, Galina A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...