skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Anaerobic Digestion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of antibiotic resistance genes and its drivers during anaerobic co-digestion of food waste and sewage sludge based on microwave pretreatment

Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, October 2016, Vol.217, pp.28-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.02.140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of antibiotic resistance genes (ARGs) in anaerobic digestion and land application of swine wastewater

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Wang, Rui ; Wei, Yuansong

Environmental Pollution, June 2016, Vol.213, pp.751-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2016.03.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of endogenous inhibitors on the evolution of antibiotic resistance genes during high solid anaerobic digestion of swine manure

Sui, Qianwen ; Meng, Xiaoshan ; Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, December 2018, Vol.270, pp.328-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.09.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profiles and drivers of antibiotic resistance genes distribution in one-stage and two-stage sludge anaerobic digestion based on microwave-H2O2 pretreatment

Zhang, Junya ; Liu, Jibao ; Wang, Yawei ; Yu, Dawei ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, October 2017, Vol.241, pp.573-581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.05.157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of chlortetracycline and copper on tetracyclines and copper resistance genes and microbial community during swine manure anaerobic digestion

Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Feng, Feng ; Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong ; Wei, Dongbin

Bioresource Technology, August 2017, Vol.238, pp.57-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.03.134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence of antibiotic resistance genes and mobile genetic elements in enterococci and genomic DNA during anaerobic digestion of pharmaceutical waste sludge with different pretreatments

Tong, Juan ; Lu, Xueting ; Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, July 2017, Vol.235, pp.316-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.03.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of antibiotic resistance bacteria and genes during enhanced anaerobic digestion of sewage sludge by microwave pretreatment

Tong, Juan ; Liu, Jibao ; Zheng, Xiang ; Zhang, Junya ; Ni, Xiaotang ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, October 2016, Vol.217, pp.37-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.02.130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seasonal variation and removal efficiency of antibiotic resistance genes during wastewater treatment of swine farms

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(10), pp.9048-9057 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5891-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of chlortetracycline, Cu and their combination on the performance and microbial community dynamics in swine manure anaerobic digestion

Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Liu, Jibao ; Yu, Dawei ; Zhong, Hui ; Wang, Yawei ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Journal of Environmental Sciences, May 2018, Vol.67, pp.206-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/j.jes.2017.08.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wei, Yuansong
  2. Chen, Meixue
  3. Wei, Ys
  4. Zhang, Jy
  5. Zhang, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...