skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Chủ đề: Amyloid xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel canonical dual computational approach for prion AGAAAAGA amyloid fibril molecular modeling

Zhang, Jiapu ; Gao, David Y. ; Yearwood, Johh

J Theor Biol 284 (1) 149-157 (2011); selected by Protein Crystallography Newsletter Volume 3, No. 9, September 2011, Crystallography Times; Prions Research Today Volume 7 Issue 7, July 2011, p.14; the 18th of the Top 25 Hottest Articles (picked up from papers of Jul 2011 to Sept 2011 of J Theor Biol) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1107.4104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. arXiv  (1)
  2. Publicly Available Content Database  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, J.
  2. Gao, David Y
  3. Gao, David
  4. Zhang , Jiapu
  5. Yearwood , John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...