skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Jones, H. xóa Chủ đề: Amorphes Metall xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cu on the crystallization behaviour of amorphous Fe 71 Cr 15 Mo 4 B 10

Vardiman, R. ; Ayers, J. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(22), pp.5711-5715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356710

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphology of surface crystallites on amorphous Fe 87 Zr 7 B 5 Cu 1

Ayers, J. ; Konnert, J. ; Dantonio, P. ; Pattnaik, A. ; Vold, C. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(18), pp.4492-4506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01153054

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jones, H.N
  2. Jones, H.
  3. Ayers, J.D
  4. Jones, H. N.
  5. Ayers, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...