skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Chủ đề: Ferrous Alloys xóa Chủ đề: Amorphe Legierung xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization study of amorphous Fe 40 Ni 40 B 20 by electrical resistivity measurement

Mitra, A. ; Rao, V. ; Pramanik, S. ; Mohanty, O.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(21), pp.5863-5868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01119751

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue crack growth of Fe 81 B 13.5 Si 3.5 C 2 amorphous metal using magnetostrictive behaviour to generate Δ K

Willard, A. ; Salivar, G.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(13), pp.3505-3509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00352056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooling condition dependence on ion etching rate in a softmagnetic metallic glass

Inoue, N. ; Harano, H. ; Shima, T. ; Nishi, Y.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(15), pp.4181-4183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-resolution electron microscopy studies of nanophases in Nd-Fe-B alloys

Rosales, M. ; Castaño, V.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(12), pp.3188-3192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01209236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical alloying of Fe-B alloys

Okumura, H. ; Ishihara, K. ; Shingu, P. ; Park, H. ; Nasu, S.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(1), pp.153-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02403658

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties of amorphous alloy compacts prepared by different consolidation techniques

Takagi, M. ; Kawamura, Y. ; Imura, T. ; Nishigaki, J. ; Saka, H.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(3), pp.817-824 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00554059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface crystallization of amorphous Fe-B-Si alloy annealed in a gas atmosphere containing organic vapour

Morito, N. ; Kitano, Y.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(11), pp.2934-2940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversion electron Mössbauer spectroscopy of the surface crystallization of the Fe 75 Co 9 B 16 amorphous alloy

Zemčík, T. ; Závěta, K. ; Škorvánek, I.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(3), pp.654-658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01151241

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of silicon on the oxidation of iron-based amorphous alloys

Roos, W. ; Wyk, G.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(5), pp.1193-1196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01142020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural relaxations in Fe-Co-Si-B amorphous alloys

Stergioudis, G. ; Yankinthos, J. ; Rentzeperis, P. ; Bojarski, Z. ; Panek, T.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(9), pp.2468-2472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105060

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemically prepared amorphous Fe-Ni-B alloy particles

Mørup, S. ; Sethi, S. ; Linderoth, S. ; Koch, C. ; Bentzon, M.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(11), pp.3010-3013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154111

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (11)
  2. Springer (CrossRef)  (11)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zemčík, T.
  2. Kawamura, Y.
  3. Bojarski, Z.
  4. Kitano, Y.
  5. Imura, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...