skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Nhan đề tạp chí: Cell xóa Chủ đề: Amino Acid Sequence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and cloning of a negative regulator of systemic acquired resistance, SNI1, through a screen for suppressors of npr1-1

Li, X ; Zhang, Y ; Clarke, J D ; Li, Y ; Dong, X

Cell, 06 August 1999, Vol.98(3), pp.329-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 10458608 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carboxypeptidase E is a regulated secretory pathway sorting receptor: genetic obliteration leads to endocrine disorders in Cpe(fat) mice

Cool, D R ; Normant, E ; Shen, F ; Chen, H C ; Pannell, L ; Zhang, Y ; Loh, Y P

Cell, 10 January 1997, Vol.88(1), pp.73-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 9019408 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinase suppressor of Ras is ceramide-activated protein kinase

Zhang, Y ; Yao, B ; Delikat, S ; Bayoumy, S ; Lin, X H ; Basu, S ; Mcginley, M ; Chan-Hui, P Y ; Lichenstein, H ; Kolesnick, R

Cell, 04 April 1997, Vol.89(1), pp.63-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 9094715 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Delikat, S
  3. Dong, Xinnian
  4. Basu, S
  5. Yao, Bei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...