skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: American College of Cardiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 30 April 2019, Vol.73(16), pp.A18-A24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(19)34519-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 8 May 2018, Vol.71(18), pp.A23-A29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)34281-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 27 March 2018, Vol.71(12), pp.A25-A31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)33270-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 20 March 2018, Vol.71(11), pp.A23-A29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)30505-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 13 March 2018, Vol.71(10), pp.A26-A32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)30395-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JACC Instructions for Authors

Journal of the American College of Cardiology, 27 February 2018, Vol.71(8), pp.A25-A31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)30177-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...