skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences (General) xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO (CrossRef) xóa Chủ đề: Amazon Region xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the altimetry from SRTM-3 and planimetry from high-resolution PALSAR FBD data for semi-detailed topographic mapping in the Amazon Region

Rodrigues, Thiago G ; Paradella, Waldir R ; Oliveira, Cleber G

Anais da Academia Brasileira de Ciencias, September 2011, Vol.83(3), pp.953-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1678-2690 ; PMID: 21861043 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paradella, Waldir R.
  2. Rodrigues, T.G.
  3. Oliveira, Cleber G.
  4. Thiago G. Rodrigues
  5. Waldir R. Paradella

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...