skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Banerjee, R. xóa Chủ đề: Alpha-Phase xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of boron on the grain size and texture in additively manufactured [beta]-Ti alloys.(Metals)

Mantri, S. A. ; Alam, T. ; Choudhuri, D. ; Yannetta, C. J. ; Mikler, C. V. ; Collins, P. C. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), p.12455(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1371-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homogeneous and heterogeneous precipitation mechanisms in a binary Mg–Nd alloy

Choudhuri, D. ; Dendge, N. ; Nag, S. ; Meher, S. ; Alam, T. ; Gibson, M. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(20), pp.6986-7003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8404-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ nitridation of titanium-molybdenum alloys during laser deposition

Borkar, Tushar ; Gopagoni, Sundeep ; Nag, Soumya ; Hwang, J. Y. ; Collins, Peter C. ; Banerjee, Rajarshi

Journal of Materials Science, Oct 15, 2012, Vol.47(20), p.7157(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of oxygen ingress on fine scale precipitation of α-Ti during oxidation of Beta21S β-Ti alloy

Behera, A. ; Nag, S. ; Mahdak, K. ; Mohseni, H. ; Tiley, J. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(19), pp.6700-6706 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7470-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...