skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Alloy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning for declarative processes

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Baarir, Souheib ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 29th Annual ACM Symposium on applied computing, 24 March 2014, pp.1126-1133

ISBN: 9781450324694 ; ISBN: 145032469X ; DOI: 10.1145/2554850.2554998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formalization of fUML: An Application to Process Verification

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Baarir, Souheib ; Gervais, Marie-Pierre; Laurent, Yoann (Editor)

CAiSE 2014 - The 26th International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 2014, Vol.8484, pp.347-363 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-07881-6_24

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...