skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Chủ đề: Algorithms xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUEST hierarchy for hyperspectral face recognition

Ryer, David M ; Bihl, Trevor J ; Bauer, Kenneth W ; Rogers, Steven K

Proceedings of SPIE, 10 June 2011, Vol.8029(1), pp.80291M-80291M-9

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.884082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image content engine (ICE): a system for fast image database searches

Brase, James M ; Poland, Douglas N ; Paglieroni, David W ; Weinert, George F ; Grant, Charles W ; Lopez, Aseneth S ; Nikolaev, Sergei

19 May 2005, Vol.5781, pp.150-154

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819457660 ; ISBN: 0819457663 ; DOI: 10.1117/12.608828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking a user's face and hands in three-dimensions in real-time

Manders, Corey ; Farbiz, Farzam ; Khan, Ishtiaq Rasool ; Yuan, Miaolong ; Tang, Ka Yin ; Loke, Mei Hwan ; Chua, Gim Guan

02 February 2009, Vol.7251, pp.72510L-72510L-10

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819475015 ; ISBN: 0819475017 ; DOI: 10.1117/12.806097

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yuan, Miaolong
  2. Paglieroni, David W
  3. Lopez, Aseneth S
  4. Khan, Ishtiaq Rasool
  5. Loke, Mei Hwan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...