skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Algorithm xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Authoring System
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoring System

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

2
Modulo
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modulo

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

3
Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software

The American Heritage Student Science Dictionary

ISBN: 9780547857312

Toàn văn sẵn có

4
Millennium Bug
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Millennium Bug

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

5
Cybercrime
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cybercrime

Global Social Issues: An Encyclopedia

ISBN: 9780765682925

Toàn văn sẵn có

6
Robot Programming
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot Programming

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

7
Hack
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hack

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

8
Algorithm
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithm

Philip's Encyclopedia

ISBN: 9780540091515

Toàn văn sẵn có

9
Systems Analysis
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems Analysis

Collins Dictionary of Business

ISBN: 000720583X

Toàn văn sẵn có

10
Hacker
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hacker

Hargrave's Communications Dictionary, Wiley

ISBN: 0780360206

Toàn văn sẵn có

11
Strachey , Christopher (1916 - 1975)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strachey , Christopher (1916 - 1975)

The Cambridge Dictionary of Scientists

ISBN: 9780521806022

Toàn văn sẵn có

12
C (In Information Technology)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C (In Information Technology)

Dictionary of Engineering Terms, Butterworth-Heinemann

ISBN: 0750650710

Toàn văn sẵn có

13
Inter-Process Communications (Ipc)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-Process Communications (Ipc)

Hargrave's Communications Dictionary, Wiley

ISBN: 0780360206

Toàn văn sẵn có

14
Algorithm (In Information Technology)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithm (In Information Technology)

Dictionary of Engineering Terms, Butterworth-Heinemann

ISBN: 0750650710

Toàn văn sẵn có

15
Fuzzy Logic
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy Logic

Hargrave's Communications Dictionary, Wiley

ISBN: 0780360206

Toàn văn sẵn có

16
Global
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global

Hargrave's Communications Dictionary, Wiley

ISBN: 0780360206

Toàn văn sẵn có

17
Compustat®
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compustat®

Wall Street Words

ISBN: 0618176519

Toàn văn sẵn có

18
Computer Science
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Science

Encyclopedia of 20th Century Technology

ISBN: 9781579584634

Toàn văn sẵn có

19
Computers
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers

Encyclopedia of Ethics

ISBN: 9780415936729

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2002  (7)
  2. 2002đến2002  (1)
  3. 2003đến2004  (1)
  4. 2005đến2006  (2)
  5. Sau 2006  (8)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...