skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Tác giả/ người sáng tác: Gurov V.A xóa Chủ đề: Alarm Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Электрический аппарат для охраны касс, основанный на действии катодного реле

Gurov V.A

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Сигнализационный аппарат для охраны касс

Gurov V.A

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gurov V.A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...