skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa Chủ đề: Agriculture Biologique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological policy in agriculture of the OECD and EC countries (Review)

Nemec , J. ; Krejci , L.

Zemedelska Ekonomika - UVTIZ, 1992, Vol.(9-10), pp.717-730 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0139-570X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nemec , J.
  2. Krejci , L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...