skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Chủ đề: Agriculture xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons from the Maya

Toledo, Victor M.

BioScience, April, 2005, Vol.55(4), p.377(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complexity of crops

Thurston, H. David

BioScience, June, 2005, Vol.55(6), p.531(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producing food, protecting biodiversity

Pimentel, David

BioScience, May, 2005, Vol.55(5), p.452(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Toledo, Víctor M
  2. Toledo, Victor M.
  3. David Pimentel
  4. H. David Thurston
  5. Pimentel, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...