skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Journal of African History xóa Chủ đề: African History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberation without liberty?(The Historical Dimensions of Democracy and Human Rights in Zimbabwe: Nationalism, Democracy and Human Rights, vol. 2)(Book Review)

Scarnecchia, Tim

The Journal of African History, Nov, 2005, Vol.46(3), p.539(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLECTUAL LIBERATION

Vickers, Michael

Journal of African History, Vol.47(1), pp.160-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of origins and colonial order: Southern Nigerian historians and the 'Hamitic hypothesis' c. 1870-1970

Zachernuk, Philip

Journal of African History, 1994, Vol.35(3), p.427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vickers, Michael
  2. Vickers, M
  3. Zachernuk, Philip
  4. Falola, Toyin
  5. Michael Vickers

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...