skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Public Personnel Management xóa Chủ đề: Affirmative Action xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of the U.S. Supreme Court’s Decision in Ricci v. DeStefano: The New Haven Firefighter’s Case

Mitchell, Charles E

Public Personnel Management, March 2013, Vol.42(1), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: 10.1177/0091026013484574

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing and Valuing Diversity: Challenges to Public Managers in the 21st Century

Ewoh, Andrew I. E

Public Personnel Management, June 2013, Vol.42(2), pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: 10.1177/0091026013487048

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affirmative Action in Federal Employment: Good Intentions Run Amuck?

Kogut, Carl ; Short, Larry

Public Personnel Management, Fall 2007, Vol.36(3), pp.197-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00910260 ; E-ISSN: 19457421

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Supreme Court Rulings in Grutter v. Bollinger and Gratz v. Bollinger: The Brave New World of Affirmative Action in the 21st Century

Robinson, Robert ; Epermanis, Karen

Public Personnel Management, Spring 2007, Vol.36(1), pp.33-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00910260 ; E-ISSN: 19457421

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Public Agency Hiring: An Exploratory Analysis of Recruitment Practices in Federal Law Enforcement

Yu, Helen H

Public Personnel Management, September 2018, Vol.47(3), pp.247-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: 10.1177/0091026018767473

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Franklin, Gm
  2. Ewoh, Andrew
  3. Yu, H.H.
  4. Robinson, Robert K
  5. Yu, Helen H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...