skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child or Adult? Inferring Smartphone Users’ Age Group from Touch Measurements Alone

Vatavu, Radu-Daniel ; Anthony, Lisa ; Brown, Quincy; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9299(Part IV), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22723-8_1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brown, Quincy
  2. Vatavu, Radu-Daniel
  3. Anthony, L.
  4. Vatavu, R.-D.
  5. Anthony, Lisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...