skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, K. xóa Chủ đề: Adult xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional characterisation of mitochondrial tRNA(Tyr) mutation (5877-->GA) associated with familial chronic progressive external ophthalmoplegia

Sahashi, K ; Yoneda, M ; Ohno, K ; Tanaka, M ; Ibi, T ; Sahashi, K

Journal of medical genetics, October 2001, Vol.38(10), pp.703-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1468-6244 ; PMID: 11594340 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct sequencing of deleted mitochondrial DNA in myopathic patients

Tanaka, M ; Sato, W ; Ohno, K ; Yamamoto, T ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 16 October 1989, Vol.164(1), pp.156-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2803291 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increase of deleted mitochondrial DNA in the striatum in Parkinson's disease and senescence

Ikebe, S ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Sato, W ; Hattori, K ; Kondo, T ; Mizuno, Y ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 16 August 1990, Vol.170(3), pp.1044-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2390073 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytoplasmic body and mitochondrial DNA deletion

Sahashi, K ; Ohno, K ; Tanaka, M ; Ibi, T ; Yamamoto, T ; Tashiro, M ; Sato, W ; Takahashi, A ; Ozawa, T

Journal of the neurological sciences, November 1990, Vol.99(2-3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-510X ; PMID: 1964959 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct clustering of point mutations in mitochondrial DNA among patients with mitochondrial encephalomyopathies and with Parkinson's disease

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Ino, H ; Ohno, K ; Sano, T ; Wada, Y ; Yoneda, M ; Tanno, Y ; Miyatake, T ; Tanaka, T

Biochemical and biophysical research communications, 30 April 1991, Vol.176(2), pp.938-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2025303 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patients with idiopathic cardiomyopathy belong to the same mitochondrial DNA gene family of Parkinson's disease and mitochondrial encephalomyopathy

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Sugiyama, S ; Ino, H ; Ohno, K ; Hattori, K ; Ohbayashi, T ; Ito, T ; Deguchi, H ; Kawamura, K

Biochemical and biophysical research communications, 31 May 1991, Vol.177(1), pp.518-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2043137 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple mitochondrial DNA deletions exist in cardiomyocytes of patients with hypertrophic or dilated cardiomyopathy

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Sugiyama, S ; Hattori, K ; Ito, T ; Ohno, K ; Takahashi, A ; Sato, W ; Takada, G ; Mayumi, B

Biochemical and biophysical research communications, 31 July 1990, Vol.170(2), pp.830-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2143377 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of platelet mitochondrial DNA deletions in Kearns-Sayre syndrome

Ota, Y ; Tanaka, M ; Sato, W ; Ohno, K ; Yamamoto, T ; Maehara, M ; Negoro, T ; Watanabe, K ; Awaya, S ; Ozawa, T

Investigative ophthalmology & visual science, September 1991, Vol.32(10), pp.2667-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-0404 ; PMID: 1894466 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal inheritance of deleted mitochondrial DNA in a family with mitochondrial myopathy

Ozawa, T ; Yoneda, M ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Sato, W ; Suzuki, H ; Nishikimi, M ; Yamamoto, M ; Nonaka, I ; Horai, S

Biochemical and biophysical research communications, 15 August 1988, Vol.154(3), pp.1240-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2841928 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M.
  2. Ohno, K.
  3. Ozawa, T.
  4. Ohno, Kinji
  5. Tanaka, Masashi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...