skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Nhan đề tạp chí: 环境科学学报(英文版) xóa Chủ đề: Metals, Heavy xóa Chủ đề: Adsorption xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of heavy metals from artificial metals contaminated water samples based on micelle-templated silica modified with pyoverdin I

Panadda, Tansupo ; Worakarn, Chamonkolpradit ; Saksit, Chanthai ; Chalerm, Ruangviriyachai

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(7), pp.1009-1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62376-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemodynamics of heavy metals in long-term contaminated soils: Metal speciation in soil solution

Kwon-Rae, Kim ; Owens, Gary

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(11), pp.1532-1540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62451-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of zeolites synthesized from fly ash as potential adsorbents for wastewater containing heavy metals

Wang, Chunfeng ; LI, Jiansheng ; Sun, Xia ; Wang, Lianjun ; Sun, Xiuyun

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(1), pp.127-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60022-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MINTEQ modeling for evaluating the leaching behavior of heavy metals in MSWI fly ash

Zhang, Yan ; Jiang, Jianguo ; Chen, Maozhe

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(11), pp.1398-1402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62239-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of heavy metal ions from aqueous solution using red loess as an adsorbent

Xing, Shengtao ; Zhao, Meiqing ; Ma, Zichuan

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(9), pp.1497-1502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60581-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of pH on transport of Pb 2+, Mn 2+, Zn 2+ and Ni 2+ through lateritic soil: Column experiments and transport modeling

Chotpantarat, Srilert ; Ong, Say Kee ; Sutthirat, Chakkaphan ; Osathaphan, Khemarath

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.640-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60417-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosorption of mercury by Macrocystis pyrifera and Undaria pinnatifida: Influence of zinc, cadmium and nickel

Plaza, Josefina ; Viera, Marisa ; Donati, Edgardo ; Guibal, Eric

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(11), pp.1778-1786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60650-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal removal from aqueous solution using carbonaceous K 2 S-impregnated adsorbent

Wajima, Takaaki ; Murakami, Kenji ; Kato, Takahiro ; Sugawara, Katsuyasu

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(12), pp.1730-1734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62480-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on Fe, Mn, Zn, Cu, Pb and Cd fractions in the natural surface coating samples and surficial sediments in the Songhua River, China

Guo, Shu-Hai ; Wang, Xiao-Li ; LI, Yu ; Chen, Jie-Jiang ; Yang, Jun-Cheng

Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(6), pp.1193-1198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(06)60061-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yan
  2. Owens, Gary
  3. Wajima, Takaaki
  4. Wang, Lianjun
  5. Chen, Maozhe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...