skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Fusion Engineering and Design xóa Chủ đề: Adsorption xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical models for water vapor absorption on catalyst and adsorbent in atmosphere detritiation and correlation of oxidation rate of hydrogen

Munakata, K ; Hara, K ; Sugiyama, T ; Tanaka, M ; Uda, T

Fusion Engineering and Design, October 2013, Vol.88(9-10), pp.2408-2412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2013.04.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verification of hydrogen isotope separation by pressure swing adsorption process: Successive volume reduction of isotopic gas mixture using SZ-5A column

Kotoh, K ; Tanaka, M ; Takashima, S ; Tsuge, T ; Asakura, Y ; Uda, T ; Sugiyama, T

Fusion Engineering and Design, 2011, Vol.86(12), pp.2799-2804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2011.04.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on oxidation of hydrogen over commercial catalyst for tritium recovery system

Hara, K ; Munakata, K ; Nagane, J ; Fukuda, M ; Wada, K ; Sugiyama, T ; Tanaka, M ; Uda, T

Fusion Engineering and Design, August 2012, Vol.87(7-8), pp.1118-1122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2012.02.102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M
  2. Uda, T
  3. Sugiyama, T
  4. Hara, K
  5. Munakata, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...