skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Adoption & Fostering xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Adoptive Parents xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences of separation and divorce among foster and adoptive families: the need for supportive responses

Riggs, Damien W ; Blythe, Stacy

Adoption & Fostering, March 2017, Vol.41(1), pp.75-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/0308575916681715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability: Still taboo in family placement?

Cousins, Jennifer

Adoption & Fostering Journal, 2009, Vol.33(2), pp.54-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth family health history Adopters' perspectives on learning about their child's health inheritance

Edwards, Maria

Adoption & Fostering Journal, 2009, Vol.33(2), pp.45-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of cultural identity in adoption: A study of young people adopted from Romania

Sonuga - Barke, Edmund

Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(3), pp.9-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The experience of adoption (2): The association between communicative openness and self-esteem in adoption

Rutter,

Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(1), pp.29-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercountry adoption on the internet

Kirkaldy, Melanie

Adoption & Fostering Journal, 2007, Vol.31(2), pp.22-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counting the losses: People who do not pursue their adoption enquiry

Wallis, Lorraine

Adoption & Fostering Journal, 2006, Vol.30(1), pp.48-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than just a letter: Service user perspectives on one local authority's adoption postbox service

Wrighton, Peter

Adoption & Fostering Journal, 2006, Vol.30(2), pp.6-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hawkins, Amanda
  2. Kreppner, Jana
  3. Beckett, Celia
  4. Stevens, Suzanne
  5. Sonuga-Barke, Edmund

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...