skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Reiss, David xóa Chủ đề: Adoption xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectories of Parenting and Child Negative Emotionality During Infancy and Toddlerhood: A Longitudinal Analysis

Lipscomb, Shannon Tierney ; Harold, Gordon T. ; Shaw, Daniel S. ; Leve, Leslie D. ; Neiderhiser, Jenae M. ; Ge, Xiaojia ; Reiss, David

Child Development, 1 September 2011, Vol.82(5), pp.1661-1675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Longitudinal Associations Between Marital Instability and Child Sleep Problems Across Infancy and Toddlerhood in Adoptive Families

Mannering, Anne M. ; Leve, Leslie D. ; Shaw, Daniel S. ; Neiderhiser, Jenae M. ; Harold, Gordon T. ; Shelton, Katherine H. ; Conger, Rand D. ; Scaramella, Laura V. ; Reiss, David

Child Development, 1 July 2011, Vol.82(4), pp.1252-1266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infant Pathways to Externalizing Behavior: Evidence of Genotype × Environment Interaction

Leve, Leslie D. ; Shaw, Daniel ; Neiderhiser, Jenae M. ; Reid, John B. ; Kerr, David C. R. ; Ge, Xiaojia ; Scaramella, Laura V. ; Conger, Rand ; Reiss, David

Child Development, 1 January 2010, Vol.81(1), pp.340-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shaw, Daniel
  2. Neiderhiser, Jenae M
  3. Reiss, David
  4. Leve, Leslie D
  5. Scaramella, Laura V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...