skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Russian xóa Chủ đề: Adolescent xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role Sympathetic Autonomic Nervous System in the Regulation of Immune Response during Myasthenia.(Report)

Lantsova, V. B. ; Sepp, E. K. ; Kozlovsky, A. S.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, July, 2011, Vol.151(3), p.353(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involvement of Transforming Growth Factor [beta] and its Type 1 Receptor in the Development of Breast Cancer.(Report)

Keshelava, V. V. ; Khodorovich, O. S. ; Shaykhaev, G. O. ; Chazova, N. L. ; Bereschanskaya, A. M.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Oct, 2011, Vol.152(1), p.98(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of Molecular Markers in the Tumor and Survival Prognosis in Osteosarcoma.(Report)

Boulytcheva, I. V. ; Soloviev, Yu. N. ; Kushlinskii, N. E. ; Mahson, A. N.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Dec, 2010, Vol.150(2), p.237(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix Metalloproteinases 2, 7, 9 and Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinase-1 in the Sera of Patients with Bone Tumors.(Report)

Kushlinsky, N. E. ; Solovyov, Yu. N. ; Babkina, I. V. ; Gershtein, E. S. ; Bulicheva, I. V.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, August, 2010, Vol.149(2), p.233(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disturbances in hOGG1 gene expression in patients with systemic lupus erythematosus.(Author abstract)

Zhanataev, A. K. ; Lisitsina, T. A. ; Durnev, A. D.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, August, 2006, Vol.142(2), p.230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Ploidy and Intensity of Proliferation of Hepatocellular Cancer Cells.(Report)

Shchegolev, A. I. ; Dubova, E. A.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Sept, 2009, Vol.148(3), p.425(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of expression and functional activity of P-GP membrane glycoprotein in children with acute leukemia.(Author abstract)

Shman, T. V. ; Savitskii, V. P. ; Potapnev, M. P. ; Aleinikova, O. V.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, June, 2006, Vol.141(6), p.727 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical study of the efficiency of Poetam in the treatment of the anemic syndrome in pubertal uterine hemorrhages.(Author abstract)(Clinical report)

Sotnikova, L. S. ; Abramova, E. V. ; Shevtsova, N. M. ; Zhdanov, V. V. ; Evtushenko, I. D. ; Bolotova, V. P. ; Dygai, A. M.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, July, 2006, Vol.142(1), p.61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gershtein, E. S.
  2. Kushlinsky, N. E.
  3. Kozlovsky, A. S.
  4. Bulicheva, I. V.
  5. Boulytcheva, I. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...