skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Administrative Proceeding xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Process of Evidencing (Offer of Proof) at Administrative Procedure

Vokopola, Alma ; Gërxhi, Julejda

Academicus, 2012, pp.84-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20793715 ; E-ISSN: 23091088

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVELOPMENT OF DUE PROCESS IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS FOR THE FORMATION OF STATE CONTRACTS

Chaves-Villada, Jaime ; Chaves-Villada, Jaime

Vniversitas, 2015, pp.91-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00419060 ; E-ISSN: 20111711

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Principles of Canonical Penalties Dimension / Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych

Nafalska, Edyta

Kościół i Prawo, 2014, pp.129-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02087928 ; E-ISSN: 25445804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Academicus  (1)
 2. Kościół i Prawo  (1)
 3. Vniversitas  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. German  (1)
 3. Polish  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gërxhi, Julejda
 2. Nafalska, Edyta
 3. Edyta Nafalska
 4. Vokopola, Alma
 5. Chaves-Villada, Jaime

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...