skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Chủ đề: Addresser xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secret Language Means

Aliya B. Nasyrova ; Altyn N. Muratova ; Sholpan A. Zhetpisbai

Evropejskij Issledovatelʹ, 01 January 2013, Vol.54(7-1), pp.1841-1845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2219-8229 ; E-ISSN: 2224-0136

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aliya B. Nasyrova
  2. Altyn N. Muratova
  3. Sholpan A. Zhetpisbai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...