skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Adaptation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design space for engineering graphical adaptive menus

Bouzit, Sara ; Calvary, Gaëlle ; Chêne, Denis ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 21 June 2016, pp.239-244

ISBN: 9781450343220 ; ISBN: 1450343228 ; DOI: 10.1145/2933242.2935874

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of two Adaptive Menus Superimposed on Hierarchical Unfolding Menus

Bouzit, Sarah ; Chêne, Denis ; Calvary, Gaëlle ; Vanderdonckt, Jean; Blanch, Renaud (Editor)

The 30th British Human Computer Interaction Conference (British HCI), 2016, p.12

DOI: 10.14236/ewic/HCI2016.26

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...