skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Chủ đề: Adaptation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic user interface adaptation driven by physiological parameters to support learning

Ghiani, Giuseppe ; Manca, Marco ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 23 June 2015, pp.158-163

ISBN: 9781450336468 ; ISBN: 1450336469 ; DOI: 10.1145/2774225.2775081

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desktop-to-Mobile Web Adaptation through Customizable Two-Dimensional Semantic Redesign

Paternò, Fabio ; Zichittella, Giuseppe

Lecture Notes in Computer Science, 2010, Vol.LNCS-6409, pp.79-94 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-16488-0_7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adapting Desktop Web Pages for Vocal Browsing

Paternò, Fabio ; Sisti, Christian

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6948(Part III), pp.628-635 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_42

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-based customizable adaptation of web applications for vocal browsing

Paternò, Fabio ; Sisti, Christian

Proceedings of the 29th ACM international conference on design of communication, 03 October 2011, pp.83-90

ISBN: 9781450309363 ; ISBN: 1450309364 ; DOI: 10.1145/2038476.2038493

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paternò, F.
  2. Paternò, Fabio
  3. Sisti, Christian
  4. Sisti, C.
  5. Manca, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...