skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2012 xóa Nhan đề tạp chí: KSII Transactions on Internet and Information Systems xóa Chủ đề: Ad Hoc Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unified Model for Performance Analysis of IEEE 802.11 Ad Hoc Networks in Unsaturated Conditions

Changchun Xu ; Jingdong Gao ; Yanyi Xu ; Jianhua He

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), February 2012, Vol.6(2), pp.683-701 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jianhua He
  2. Changchun Xu
  3. Gao, Jingdong
  4. Xu, Changchun
  5. Xu, Yanyi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...