skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Activity Support xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflecting Processes of Human Activities on Workshops by Combining Timeline-based and Card-based Representation
時間配置と構造配置の融合による活動プロセスの協働リフレクションの実現

友部, 博教 ; 中村, 嘉志 ; 沼, 晃介 ; 須永, 剛司 ; 西村, 拓一 ; Tomobe, Hironori ; Nakamura, Yoshiyuki ; Numa, Kousuke ; Sunaga, Takeshi ; Nishimura, Takuichi

知能と情報, 2010, Vol.22(3), pp.368-376

ISSN: 1347-7986 ; DOI: 10.3156/jsoft.22.368

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nishimura, Takuichi
  2. 須永 剛司
  3. 沼, 晃介
  4. 中村 嘉志 ナカムラ ヨシユキ
  5. 須永, 剛司

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...