skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Tác giả/ người sáng tác: Hubbell, Matthew xóa Chủ đề: Accumulo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling On-Demand Database Computing with MIT SuperCloud Database Management System

Prout, Andrew ; Kepner, Jeremy ; Michaleas, Peter ; Arcand, William ; Bestor, David ; Bergeron, Bill ; Byun, Chansup ; Edwards, Lauren ; Gadepally, Vijay ; Hubbell, Matthew ; Mullen, Julie ; Rosa, Antonio ; Yee, Charles ; Reuther, Albert; Reuther, Albert (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 29, 2015

DOI: 10.1109/HPEC.2015.7322482

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Publicly Available Content Database  (1)
  2. IEEE Xplore  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bestor, David
  2. Kepner, Jeremy
  3. Prout, A.
  4. Yee, Charles
  5. Prout, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...