skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Chủ đề: Accessibility xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to web search and navigation for older computer novices

Dickinson, Anna ; Smith, Michael ; Arnott, John ; Newell, Alan ; Hill, Robin

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.281-290

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240670

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving web accessibility using content-aware plug-ins

Yu, Wai ; Mcallister, Graham ; Strain, Philip ; Kuber, Ravi ; Murphy, Emma

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1893-1896

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057049

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-handed navigation in a haptic virtual environment

Crossan, Andrew ; Brewster, Stephen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.676-681

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125589

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-visual overviews of complex data sets

Kildal, Johan ; Brewster, Stephen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.947-952

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125634

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brewster, Stephen
  2. Kuber, Ravi
  3. Yu, W.
  4. Dickinson, A.
  5. Mcallister, Graham

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...