skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anderson, R W xóa Chủ đề: Abridged xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acid-base status of seriously wounded combat casualties. II. Resuscitation with stored blood

Collins, J A ; Simmons, R L ; James, P M ; Bredenberg, C E ; Anderson, R W ; Heisterkamp, C A

Annals of surgery, January 1971, Vol.173(1), pp.6-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5101148 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between transfusion and hypoxemia in combat casualties

Collins, J A ; James, P M ; Bredenberg, C E ; Anderson, R W ; Heisterkamp, C A ; Simmons, R L

Annals of surgery, October 1978, Vol.188(4), pp.513-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 697435 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heisterkamp, C A
  2. Anderson, RW
  3. Simmons, R L
  4. Simmons, Rl
  5. Anderson, R W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...