skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: American Chemical Society (CrossRef) xóa Chủ đề: Abiotic Degradation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abiotic degradation of glyphosate into aminomethylphosphonic acid in the presence of metals

Ascolani Yael, J ; Fuhr, J D ; Bocan, G A ; Daza Millone, A ; Tognalli, N ; Dos Santos Afonso, M ; Martiarena, M L

Journal of agricultural and food chemistry, 08 October 2014, Vol.62(40), pp.9651-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5118 ; PMID: 25226508 Version:1 ; DOI: 10.1021/jf502979d

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dos Santos Afonso, M
  2. Martiarena, M. L.
  3. Daza Millone, A
  4. Millone, AD
  5. Bocan, G A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...