skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang Yong xóa Chủ đề: ATP-Binding Cassette Transporters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphisms of TAP, LMP and HLA-DM genes in the Chinese

Zhu, X ; Zhang, Y ; Wang, Q ; Wang, F

Chinese medical journal, April 2000, Vol.113(4), pp.372-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-6999 ; PMID: 11775239 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, F.
  2. Wang, Fq
  3. Zhu, XC
  4. Zhu, X.
  5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...