skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 133  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Chủ đề: AL, Aluminum Base Alloys xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermetallic compounds formed during brazing of titanium with aluminium filler metals

Takemoto, Tadashi ; Okamoto, Ikuo

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(4), pp.1301-1308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154593

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of wetting on the compression creep behaviour of metals containing low melting intergranular phases

Pharr, G. ; Godavarti, P. ; Vaandrager, B.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(3), pp.784-792 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01148758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical characterization of fibres used for reinforcing metals and evaluation of seeded sol-gel derived alumina-fibre reinforced 1100 aluminium castings

Lesca, C. ; Cornie, J. ; Friler, J. ; Argon, A.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(16), pp.4391-4397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154947

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of extrusion conditions on mechanical properties of Al-20Si-3Cu-1 Mg alloy prepared from rapidly solidified powder

Zhou, J. ; Duszczyk, J.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(14), pp.3739-3747 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01184964

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphology and mechanical properties of melt-spun and conventionally cast aluminium, AlMg and AlSi alloys before and after hot extrusion

Rooyen, M. ; Colijn, P. ; Keijser, Th. ; Mittemeijer, E.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(7), pp.2373-2384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01114281

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of modified and non-modified stir-cast Al-Si hypoeutectic alloys

Fat-Halla, Nabil ; Secordel, Pascal ; Suery, Michel

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(7), pp.2419-2423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01111898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure, tensile properties and fracture behaviour of an Al-Cu-Li-Mg-Zr alloy 8090

Srivatsan, T. ; Place, T.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(5), pp.1543-1551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The microstructure and mechanical properties of unidirectionally solidified Al−Si alloys

Yilmaz, F. ; Elliott, R.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(6), pp.2065-2070 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02385422

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joining and wetting of CaO-stabilized ZrO 2 with Al-Cu alloys

Ueki, M. ; Naka, M. ; Okamoto, I.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(8), pp.2983-2988 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00547479

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Threshold stress in dispersionally strengthened superplastic Al alloys

Chinh, N. ; Juhász, A. ; Tasnádi, P. ; Kovács, I.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(11), pp.4767-4771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01129939

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture features of a silicon-dispersed aluminium alloy extruded from rapidly solidified powder

Zhou, J. ; Duszczyk, J.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(10), pp.4541-4548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00581121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strength and fracture behaviour of diffusion-bonded joints in Al-Li (8090) alloy

Dunford, D. ; Partridge, P.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(10), pp.2625-2629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02387729

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cavitation and fracture of mechanically alloyed aluminium at high homologous temperatures

Bieler, T. ; Goto, G. ; Mukherjee, A.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(9), pp.4125-4132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00582492

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensile flow and fracture behaviour of a superplastic Al-Ca-Zn alloy

Swaminathan, K. ; Padmanabhan, K.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(11), pp.4579-4586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01129909

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue of aluminium alloy 2024-T351 in humid and dry air

Voris, Harvey ; Jahn, Min-Ten

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(11), pp.4708-4711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01129929

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue characteristics of pulsed MIG-welded Al-Zn-Mg alloy.(Author abstract)

Ghosh, P. K. ; Gupta, S. R. ; Gupta, P. C. ; Rathi, R.

Journal of Materials Science, Nov, 1991, Vol.26(22), p.6161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between the mechanical properties and microstructural changes of aged Al-5.8% Mg alloy

Hammad, A. ; Shaban, M. ; Sherif, S.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(23), pp.6331-6340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02387812

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strength and fracture behaviour of diffusion-bonded joints in Al-Li (8090) alloy

Dunford, D. ; Partridge, P.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(12), pp.4957-4964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00580113

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Powder metallurgy aluminium alloys: characteristics of an Al-Cr-Fe rapidly solidified alloy

Ioannidis, E. ; Sheppard, T.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(9), pp.3965-3975 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00582468

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of precipitation hardening in SiC whisker-reinforced 6061 aluminium alloy

Badini, C. ; Marino, F. ; Tomasi, A.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(23), pp.6279-6287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02387805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 133  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Partridge, P.G.
  2. Srivatsan, T.S.
  3. Srivatsan, T.
  4. Partridge, P.
  5. Partridge, P. G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...