skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản Applications xóa Tất cả các phiên bản 723.1 Computer Programming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legacy object modeling speeds software integration

Noffsinger, W ; Niedbalski, Robert ; Blanks, Michael ; Emmart, Niall

Communications of the ACM, 01 December 1998, Vol.41(12), pp.80-89 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/290133.290153

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countdown to success: Dynamic objects, GBB, and RADARSAT-1

Corkill, Daniel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 1997, Vol.40(5), pp.48-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ada 9X: a technical summary

Taft, S

Communications of the ACM, 01 November 1992, Vol.35(11), pp.77-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/138844.138850

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward megaprogramming

Wiederhold, Gio ; Wegner, Peter ; Ceri, Stefano

Communications of the ACM, 01 November 1992, Vol.35(11), pp.89-99 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/138844.138853

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wiederhold, Gio
  2. Blanks, M.
  3. Ceri, Stefano
  4. Wegner, P.
  5. Corkill, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...