skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2015 xóa Chủ đề: 621. 3 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions to interoperability, scalability and formalization of personal health systems

Brugués De La Torre, Albert; Pegueroles, Josep R. (Josep Rafael) ; Schumacher, Michael I ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament D'Enginyeria Telemàtica

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conveying expressivity and vocal effort transformation in synthetic speech with Harmonic plus Noise Models

Calzada Defez, Àngel; Socoró Carrié, Joan Claudi ; Universitat Ramon Llull. Etseei La Salle - Comunicacions I Teoria Del Senyal

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...