skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 3GPP xóa Tất cả các phiên bản 3g xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility management across hybrid wireless networks: Trends and challenges

Siddiqui, Farhan ; Zeadally, Sherali

Computer Communications, 2006, Vol.29(9), pp.1363-1385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/j.comcom.2005.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Evolution of Technologies, Standards, and Deployment of 2G-5G Networks
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of Technologies, Standards, and Deployment of 2G-5G Networks

Akhtar, Shakil

Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking, Second Edition, Chapter 70, pp.522-532

ISBN: 9781605660141 ; DOI: 10.4018/978-1-60566-014-1.ch070

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security analysis of a femtocell device

Borgaonkar, Ravishankar ; Redon, Kevin ; Seifert, Jean-Pierre

Proceedings of the 4th international conference on security of information and networks, 14 November 2011, pp.95-102

ISBN: 9781450310208 ; ISBN: 1450310206 ; DOI: 10.1145/2070425.2070442

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey on ultra-dense network and emerging technologies: Security challenges and possible solutions

Chopra, Garima ; Kumar Jha, Rakesh ; Jain, Sanjeev

Journal of Network and Computer Applications, 1 October 2017, Vol.95, pp.54-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045 ; DOI: 10.1016/j.jnca.2017.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Extended Approach for Enhancing Packet-Loss of inter-SGSN in 3G Mobile Networks

Nashwan, Shadi ; Hamarsheh, Ala

International Journal of Computer Network and Information Security, Nov 2017, Vol.9(11), p.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20749090 ; E-ISSN: 20749104 ; DOI: 10.5815/ijcnis.2017.11.05

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards the formation of comprehensive SLAs between heterogeneous wireless DiffServ domains

Iftikhar, Mohsin ; Landfeldt, Bjorn ; Caglar, Mine

Telecommunication Systems, Dec 2009, Vol.42(3-4), pp.179-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10184864 ; DOI: 10.1007/s11235-009-9178-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Borgaonkar, R.
  2. Akhtar, Shakil
  3. Seifert, Jean-Pierre
  4. Borgaonkar, Ravishankar
  5. Chopra, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...