skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes In Computer Science, Information Systems And Applications, Incl. Internet/Web, And Hci xóa Tác giả/ người sáng tác: Loizides, Fernando xóa Chủ đề: 3d-Objekt xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual-Mode User Interfaces for Web Based Interactive 3D Virtual Environments Using Three.js

Stanton, Matthew ; Hartley, Thomas ; Loizides, Fernando ; Worrallo, Adam; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.441-444 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_47

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hartley, Thomas
  2. Stanton, Matthew
  3. Worrallo, A.
  4. Hartley, T.
  5. Loizides, Fernando

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...