skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bolas, Mark T. xóa Chủ đề: 3d Interaction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction devices for hands-on desktop design

Ju, Wendy ; Madsen, Sally ; Fiene, Jonathan ; Bolas, Mark T ; Mcdowall, Ian E ; Faste, Rolf

Proceedings of SPIE, 29 May 2003, Vol.5006(1), pp.585-595

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.501543

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring interaction with 3D volumetric displays

Grossman, Tovi ; Wigdor, Daniel ; Balakrishnan, Ravin

22 March 2005, Vol.5664, pp.323-331

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819456373 ; ISBN: 0819456373 ; DOI: 10.1117/12.587714

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Merritt, John O.
  2. Woods, Andrew J.
  3. Bolas, Mark T.
  4. Mcdowall, Ian E
  5. Fiene, Jonathan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...