skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Harada, Yohei xóa Chủ đề: 356 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of solute distributions in dendritic and spheroidized Al grains characterized by both color etching method and electron probe microanalysis.(Author abstract)

Gao, Li ; Harada, Yohei ; Kumai, Shinji

Journal of Materials Science, Feb 1, Vol.49(3), p.1286(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of microstructure evolution and precise solid fraction evaluation of A356 aluminum alloy during partial re-melting by a color etching method

Gao, Li ; Harada, Yohei ; Kumai, Shinji

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(18), pp.6553-6564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6585-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 高, 立
  2. Harada, Yohei
  3. Gao, Li
  4. Gao, L.
  5. 熊井, 真次

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...