skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bekhtereva, E.S. xóa Chủ đề: 34so2 Sulfur Dioxide xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν1, ν1+ν3, ν1+ν2+ν3−ν2 and ν1+ν2+ν3

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, January 2016, Vol.169, pp.49-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: Re-analysis of the bands ν1+ν2, ν2+ν3, and first analysis of the hot band 2ν2+ν3-ν2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, January 2016, Vol.319, pp.17-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν3, 2ν1+ν2 and 2ν1+ν2-ν2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Sklyarova, E.A ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, December 2015, Vol.318, pp.26-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bekhtereva, E.S
  2. Gromova, Ov
  3. Bauerecker, S
  4. Sydow, C
  5. Ulenikov, On

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...