skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: 29.40.Ka xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RICH detector for strangeness physics in Hall A at Jefferson Lab

Cusanno, F ; Garibaldi, F ; Cisbani, E ; Colilli, S ; De Cataldo, G ; De Leo, R ; Giuliani, F ; Gricia, M ; Lagamba, L ; Lucentini, M ; Reitz, B ; Santavenere, F ; Urciuoli, G.M

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2004, Vol.525(1), pp.163-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2004.03.041

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silica aerogel threshold Cherenkov counters for the JLab Hall A spectrometers: improvements and proposed modifications

Lagamba, L ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Crateri, R ; De Leo, R ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Giuliani, F ; Gricia, M ; Iodice, M ; Iommi, R ; Leone, A ; Lucentini, M ; Mostarda, A ; Nappi, E ; Perrino, R ; Pierangeli, L ; Santavenere, F ; Urciuoli, G.M

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2001, Vol.471(3), pp.325-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/S0168-9002(01)00808-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performances of the aerogel threshold Cherenkov counter for the Jefferson Lab Hall A spectrometers in the 1–4 GeV/ c momentum range

Perrino, R ; Lagamba, L ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Crateri, R ; Leo, R.De ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Giuliani, F ; Gricia, M ; Iodice, M ; Iommi, R ; Leone, A ; Lucentini, M ; Mostarda, A ; Nappi, E ; Pierangeli, L ; Santavenere, F ; Urciuoli, G.M

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2001, Vol.457(3), pp.571-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/S0168-9002(00)00784-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A proximity focusing RICH detector for kaon physics at Jefferson lab hall A

Garibaldi, F ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Cusanno, F ; Frullani, S ; Fratoni, R ; Giuliani, F ; Gricia, M ; Iodice, M ; Lucentini, M ; Pierangeli, L ; Santavenere, F ; Urciuoli, G.M ; Veneroni, P ; Cataldo, G.De ; Leo, R.De ; Lagamba, L ; Nappi, E ; Paticchio, V ; Lerose, J

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 11 April 2003, Vol.502(1), pp.117-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/S0168-9002(02)02166-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum efficiency measurement system for large area CsI photodetectors

Cusanno, F ; Cisbani, E ; Colilli, S ; Crateri, R ; Fratoni, R ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Giuliani, F ; Gricia, M ; Lucentini, M ; Mostarda, A ; Santavenere, F ; Veneroni, P ; Breuer, H ; Iodice, M ; Urciuoli, G.M ; De Cataldo, G ; De Leo, R ; Lagamba, L ; Braem, A

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 11 April 2003, Vol.502(1), pp.251-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/S0168-9002(03)00283-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gricia, M.
  2. Lagamba, L.
  3. Santavenere, F.
  4. Garibaldi, F.
  5. Colilli, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...